Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Evleri
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Mehmet ÇITAK
Kurum Müdürü
RESMİ KURUMLAR
ADANA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların dışarıdaki yakınlarıyla telefon görüşmesi yapmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenler.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların İnfazına Dair Tüzük’ün 155/A maddesine ve geçici 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tüzük :Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların

İnfazına Dair Tüzük’ü,

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini,

İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder.

Esaslar

Madde 4- Hükümlü ve tutukluların Tüzük’ün 152 nci maddesinde sayılan yakınlarıyla telefonla görüşmeleri aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir:

a) Kınama cezası dışında disiplin cezası almamış hükümlü ve tutuklular, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılırlar. Kurum personeli bu telefonları kullanamaz.

Hükümlü ve tutuklular, bu telefonlardan yakınlarına telefon açma hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilirler.

b) Kınama dışında disiplin cezası bulunan hükümlü ve tutuklular, bu cezaları kaldırılmadıkça telefonla konuşma hakkından yararlandırılmazlar.

c) Hükümlü ve tutukluların telefonla konuşma gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası ve sayısı, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak belirlenir. Konuşma süresi 10 dakikayı geçemez. Bu süre sonunda konuşma kendiliğinden kesilir. Ölüm, ağırhastalık, doğalafet, yangın ve enzeri durumlarda, idarenin izni olmak ve bu maddenin(e) bendindeki esasa bağlı kalınmak şartıyla telefon sırasında değişiklik yapılabilir ve hükümlü veya tutukluya o haftaya ait konuşma hakkı sırası gelmeden kullandırılabilir. Eğer bu hak daha önce kullanılmışsa, birsonraki haftaya ait konuşma hakkı öne alınabilir.

d) Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü veya tutuklu tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Tam teşkilatlı olmaya kurumlarda telefon kartları görevli memurlar aracılığıyla temin edilir ve satılır.

e) Her hükümlü ve tutuklu, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde eşi, çocukları, torunları, anası, babası, büyük babası, büyük annesi, kardeşi, amcası, halası, teyzesi, dayısı kayınbabası, kaynanası, kardeşinin çocukları, kayınbiraderi, baldızı, görümcesi, bacanağı, eltisi, gelini veya damadından birisi ile haftada bir defa telefon görüşmesi yapabilir.

f) Hükümlü ve tutuklular, yukarıda sayılan yakınlarından hangisiyle telefon görüşmesi yapmak istiyorsa, bir ay içinde o kişilerle olan akrabalık bağlarını, telefon numaraları ve açık adreslerini örneği Ek-1’de bulunan formu doldurarak belgeleriyle birlikte idareye verirler. Bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde durum aynı şekilde idareye bildirilir. İdare gerekli gördüğü takdirde, masrafı hükümlü ve tutukludan alınmak suretiyle formdaki bilgilerin doğruluğunu araştırır.

Söz konusu bilgiler, Ek-2’de örneği bulunan deftere kaydedilir. Bu deftere ayrıca telefon görüşmesi yapmak isteyen hükümlü ve tutukluların disiplin cezası olup olmadığı; varsa kaldırılıp kaldırılmadığı yazılır. Bu defter, infazdan sorumlu katip veya memur tarafından tutulur. Defterin sayfaları numaralanır ve mühürlenir; kaç sayfadan ibaret olduğu Cumhuriyet başsavcısı veya cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından tasdik olunur. Defterler, hükümlü ve tutuklular için ayrı ayrı düzenlenir ve her an denetime hazır halde bulundurulur.

Hükümlü veya tutuklular tarafından önceden idareye bildirilmemiş ve deftere kaydı yapılmamış olan kişilerle telefon görüşmesi yaptırılmaz. Ölüm ve telefon numarası değişikliğinin belge ile ispatlanması dışında, defterde değişiklik ve silinti veya kazıntı yapılamaz.

g) Telefonla konuşmak isteyen hükümlü veya tutuklular, Ek-3’te bulunan formu doldurarak idareye verirler. Bu formlar, Hükümlü veya tutuklu telefon görüşme defteri ile karşılaştırılır; telefon etmeye engel halleri bulunup bulunmadığı yönünden infazdan sorumlu katip veya memur ile bu işle görevli 2 nci müdür tarafından kontrol ve tasdik edilerek infaz ve koruma başmemurluğuna verilir.

Sırası gelen hükümlü veya tutuklular, görevli infaz ve koruma başmemur ve memurlarından oluşan 3 kişilik bir ekip tarafından oda veya koğuşundan alınarak telefon başına getirilir. Hükümlü veya tutuklu, konuşmasına kendi adını soyadını söyleyerek başlar. Görüştüğü kişinin adını, soyadını ve telefon numarasını tekrar etmesini isteyerek konuşmasına devam eder. Bu işlemin yapılması zorunlu olup, konuşma bittikten sonra, formun konuşmanın yapıldığına ilişkin bölümü doldurularak, konuşmayı yapan hükümlü veya tutuklu ile görevli memur tarafından imzalanır. Bu formdaki bilgiler, Ek-2’deki deftere kaydedilmek üzere idareye verilir.

h) Hükümlü ve tutuklulara dışarıdan telefon açılmak suretiyle görüşme yaptırılmaz.

Telefon Görüşmesi Yaptırılmayacak Haller

Madde 5- Bu Yönetmelik ile hükümlü ve tutuklulara tanınan telefonla görüşme hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz:

  1. Genel ve kısmi aramalar sırasında,

  2. Yemek dağıtım saatlerinde,

  3. Kurum asayiş ve güvenliğini bozucu her türlü toplu hareket ve olaylar sırasında.

Yürürlük

Madde 6- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

EK-1

EK-2

EK-3

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←